Vedtægter

§ 1
Klubbens navn er Maribo Roklub, og den er hjemmehørende i Lolland Kommune. Klubbens stander er hvid med et rødt malteserkors. Klubbens primære formål er at forestå roning og dernæst anden idrætsaktivitet. Ved ophør af primærformål træder § 10 i kraft. Ophør af anden idrætsaktivitet kan besluttes på en generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for.

§ 2
Klubben består af aktive og passive medlemmer samt eventuelle medlemmer af Maribo Roklub`s Venner. For at blive optaget i Maribo Roklub, skal man være fyldt 12 år. Bestyrelsen kan dispensere fra alderskravet og bestyrelsen kan i visse tilfælde fraråde medlemskab.
For at kunne blive optaget i klubben skal man kunne acceptere klubbens formålsparagraf, samt opfylde § 17. Desuden kan bestyrelsen tildele æresmedlemsskab til personer der har gjort sig fortjent dertil. Sådanne medlemmer har samme ret som aktive men er ikke forpligtiget til at betale mere i kontingent end passive medlemmer. Hvert medlem modtager ved indmeldelse et eksemplar af nærværende vedtægter.

§ 3
Kontingentet fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. Bestyrelsen har dog altid bemyndigelse til at nedsætte kontingentet. Bestyrelsen fremlægger budget for den kommende sæson på den årlige ordinære generalforsamling.

§ 4
Medlemmer med mere end 2 måneders kontingentrestance, kan efter én påmindelse udelukkes af klubben. Sagen kan herefter behandles i henhold til D.I.F.`s amatør-og ordensreglement.

§ 5
Enhver udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens adresse og træder ikke i kraft før end en eventuel nøgle er afleveret. Sker dette ikke trods opfordring, er klubben berettiget til, for personens regning, at udskifte nøglesystemet.

§ 6
Stk. 1
Bestyrelsen består af mindst 5 og max. 7 medlemmer. Formanden og kassereren
vælges for 2 år, dog kan de ikke være på valg samtidig. Kasserren kan vælges ud af skaren af medlemmer uden for bestyrelsen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, dog således at kun halvdelen af medlemmerne er på valg samtidig. Bestyrelsen fordeler arbejdet imellem sig.
Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller hvis 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig med tilstedeværelsen af 2/3 af medlemmerne. Alle bestyrelsesmedlemmer har én stemme, men ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen forvalter klubbens midler. Dog handler den under ansvar over for generalforsamlingen, såvel i økonomiske som i andre anliggender.

§ 6
Stk. 2
Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Såfremt kassereren er valgt uden for bestyrelsen (jf. § 6 stk. 1) tegnes klubben af formanden og næstformanden.
Foreningen hæfter alene for sine forpligtigelser med den til en hver tid værende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 7
Til at lede roningen og føre tilsyn med materiellet, vælger bestyrelsen én eller flere rochefer og materialforvaltere. Mindst én rochef og én materialforvalter skal vær bestyrelsesmedlem.

§ 8
For at støtte klubben i arbejdet og for at skabe den fornødne interesse for klubbens arbejde, kan bestyerelsen udpege et præcidium for klubben, hvori passive, æresmedlemmer og medlemmer af Maribo Roklub`s venner i et antal af indtil 7 kan få sæde. Når præcidiets bistand gøres nødvendig, indkalder formanden dette.

§ 9
Generalforsamlingen afholdes hvert år før kredsgeneralforsamlingen. Indvarslingen skal ske senest 14 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent
1. Valg af stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4. Behandling af bestyrelsens kontingent-og budgetforslag.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand og kasserer. (Jvf. § 6 stk. 1).
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse.
9. Valg af repræsentanter til tillidsposter.
10. Eventuelt.

Afstemning sker skriftligt, når forlangende herom fremsættes og generalforsamlingen vedtager dette.
Dirigenten optæller de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5, skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og den er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal.
Der kræves dog 2/3 flertal ved ændring af bestående vedtægter eller omstødning af en af bestyrelsen foretagen eksklusion.

§ 10
Stk. 1
Klubbens opløsning kan besluttes på en generalforsamling, hvoraf 4/5 af de stemmeberettigede
medlemmer er mødt op, og hvor 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
stemmer for.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indvarsles der til en ny, der afholdes
efter mindst 8 dages forløb.
Denne generalforsamling er da beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers
antal. Der kræves dog også i dette tilfælde 2/3 flertal af de stemmeberettigede
fremmødte medlemmer.

§ 10
Stk. 2
I tilfælde af klubbens ophør, skal klubejet materiel fordeles blandt kredsens øvrige klubber i samarbejde med kredsbestyrelsen. Eventuel formue fordeles ligeledes blandt kredsens klubber i samarbejde med kredsbestyrelsen. Klubhusfaciliteter overdrages til Lolland Kommune.

§ 11
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller når mindst fjerdedelen af de aktive medlemmer indsender skriftlig anmodning herom med angivelse af dagsorden til formanden.

§ 12
Alle medlemmer over 18 år, der har været medlem i mindst 6 måneder op til generalforsamlingen, er valgbare til bestyrelsen. Alle medlemmer, der har været medlem i mindst 6 måneder op til generalforsamlingen, har stemmeret på generalforsamlingen.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Passive medlemmer har taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer med kontingentrestance har hverken taleret eller stemmeret på generalforsamlingen. I bestyrelsen kan indvælges et æresmedlem.

§ 13
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal afleveres til revisorerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 14
Klubben skal føre kassebog, medlemsbog og rojournal. Der udfærdiges forhandlingsprotokol fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

§ 15
Stk. 1
Handler et medlem imod klubbens love, eller bevidst modarbejder klubbens bestyrelse
og er til skade for denne og klubben i sin helhed, og ikke efter bestyrelsens- eller et
bestyrelsesmedlems henstilling ophører hermed, kan bestyrelsen idømme karantæne
eller eksklusion.
Eksklusionssager kan kun indankes for en ordinær generalforsamling.
Medlemmer kan idømmes bøder og afkræves erstatning for ødelagt materiel og inventar.

§ 15
Stk. 2
Benytter et medlem MEDIKAMENTER, der er med på D.I.F.`s dopingliste, bliver medlemmet idømt eksklusion. En eksklusion pga. doping kan IKKE indankes. En eksklusion pga. doping SKAL indberettes til D.F.f.R. og D.I.F.

§ 16
Bestyrelsen kan bland medlemmerne udvælge en række inspektionshavende medlemmer, som på de for hver fastsatte inspektionsvagter har den ledende myndighed i klubben efter de retningslinier der er udstukket af bestyrelsen.
Den inspektionshavendes eller et bestyrelsesmedlems ordre eller henstilling, skal efterkommes af medlemmerne.
Den inspektionshavende har ansvar for , at der hersker ro og orden i og omkring klubhuset.

§ 17
Ved nye medlemmers optagelse i klubben, kræves svømmefærdighed ( 300 m.), hvilket godtgøres ved aflæggelse af svømmeprøve for et bestyrelsesmedlem eller ved fremlæggelse af bevis for svømmefærdigheden.

§18
Ethvert af klubbens medlemmer skal ubetinget adlyde bestyrelsesmedlemmerne og de af bestyrelsen udpegede inspektionshavende.

§ 19
Til at lede roningen, udpeger bestyrelsen et passende antal instruktører. Styrmandsret har kun sådanne, som af bestyrelsen findes kvalificerede dertil.

§ 20
På langture har de med langtursstyrmandsret forsynede medlemmer det fulde ansvar for overholdelse af bestemmelserne i D.F.f.R.`s langtursreglement, samt for turen i almindelighed. På almindelige ture i dagligt rofarvand, kan også andre medlemmer fungere som styrmænd, når blot der i båden findes en roer med styrmandsret. Denne roer har da ansvaret for turen.

§ 21
De med styrmandsret forsynede medlemmer har kommandoen over roholdet så længe som materiellet er i brug. Vedkommende har også ansvaret for materiellets forsvarlige aflevering i rent, aftørret og ubeskadiget tilstand.
Styrmanden har endvidere pligt til at indføre turen i rojournalen FORINDEN roturens start. Overtrædelse kan straffes med bøde eller karantæne idømt af bestyrelsen.

§ 22
Rocheferne godkender holdenes sammensætning og fastsætter de tider, til hvilken de forskellige hold kan benytte de dem bevilgede både. Både til langture og heldagsture skal bestilles hos rocheferne senest 2 dage før brugen.
Kun inriggede både må benyttes til langture og på ture, hvor landgang foretgaes andet steds end ved klubbens bådebroer. Outriggede både må ALDRIG benyttes til langture og til landgang UDEN for klubbens egne broer. Bestyrelsen kan i øvrigt udstede særreglement for materiellets benyttelse (vinterroningsreglement fra standerstrygning til standerhejsning), og dispensation herfra kan kun gives af bestyrelsen.

§ 23
Kun aktive og æresmedlemmer af Maribo Roklub har adgang til benyttelse af materiellet. Gæster fra andre klubber under D.F.f.R. og FISA kan få tilladelse til at benytte materiellet hos rocheferne eller de inspektionshavende. Tilladelse kan ku gives mod dokumentation for medlemskab af nævnte organisationer, og kun for én tur af gangen.

§ 24
Kaproningshold udtages af klubbens træner i samråd med klubbens bestyrelse.

§ 25
Ved beskadigelse af materiellet skal der straks gives meddelelse herom til materialeforvalteren. Ingen dele af en båd (sæder etc.) må omflyttes til benyttelse i en anden båd uden tilladelse fra materialeforvalteren.

§ 26
Klubbens rodragt skal godkendes af bestyrelsen og i øvrigt overholde D.F.f.R.`s og FISA`s kaproningsreglement.

§ 27
Der er rygeforbud i ALLE Maribo Roklub`s lokaler (klublokale, omklædningsrum, bestyrelse- toiletter- og motionsrum, samt bådehal).

§ 28
I sager, der ikke kan afgøres efter ovenstående vedtægter, kan bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde træffe sin egen afgørelse.
Disse vedtægter blev redigeret og vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. februar 2010 og erstatter tidligere vedtægter fra den 23. februar 2008.