Vedtægter for Maribo Roklub

Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling d. 25. marts 2017.

§1 Navn og hjemsted
Klubbens navn er Maribo Roklub, og den er hjemmehørende i Lolland Kommune.
Klubbens stander er hvid med et rødt malteserkors.

§2 Formål
Klubbens formål er at drive rosport og hertil anden tilknyttet idrætsaktivitet.

§3 Medlemskab
Klubben består af aktive og passive medlemmer. Desuden kan bestyrelsen tildele æresmedlemsskab til personer, der har gjort sig fortjent dertil. Sådanne medlemmer har samme ret som aktive, men er kontingentfri.
Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen.
Som medlem er man forpligtet til at overholde klubbens vedtægt samt klubbens øvrige reglementer. Se klubbens hjemmeside.

§4 Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftligt. For medlemmer under 18 år skal indmeldelse underskrives af forældre eller værge.

§5 Udmeldelse
Enhver udmeldelse skal ske skriftligt til klubben med minimum en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal eventuel kontingentrestance indbetales til klubben.

§6 Kontingent
Kontingentet for den kommende sæson fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. Bestyrelsen har dog altid bemyndigelse til at nedsætte kontingentet. Betalings- og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§7 Restance
Kontingent skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.
Medlemmer, der overskrider betalingsfristen for kontingentbetaling, kan efter én påmindelse udelukkes af klubben. Sagen kan herefter behandles i henhold til DIF’s amatør- og ordensreglement.

§8 Udelukkelse og Eksklusion
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (Eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling.
En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægt.

§9 Ordinær generalforsamling
• Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
• Generalforsamlingen afholdes hvert år før standerhejsning. Indvarslingen skal ske senest 14 dage før generalforsamlingen.
• Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Behandling af bestyrelsens kontingent- og budgetforslag.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand og kasserer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse.
9. Valg af repræsentanter til tillidsposter.

10. Eventuelt
Afstemning sker skriftligt, når forlangende herom fremsættes.
• Dirigenten optæller de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
• Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5, skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
• Beslutning træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Der kræves dog 2/3 flertal ved ændring af bestående vedtægt eller ved omstødning af en af bestyrelsen foretagen eksklusion.
• Stemmeberettigede medlemmer er alle aktive og passive medlemmer der har været medlemmer i minimum 3 måneder, som ikke er i kontingentrestance og æresmedlemmer.

§10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller når mindst en fjerdedel af de aktive medlemmer indsender skriftlig anmodning til formanden med angivelse af dagsorden.

§11 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af mindst 5 og max. 7 medlemmer. Formanden og kassereren vælges for 2 år, dog kan de ikke være på valg samtidig. Kassereren kan vælges ud af skaren af medlemmer uden for bestyrelsen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, dog således at kun halvdelen af medlemmerne er på valg samtidig.
Bestyrelsen fordeler arbejdet imellem sig. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, som formanden finder det nødvendigt eller hvis 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig med tilstedeværelsen af 2/3 af medlemmerne. Alle bestyrelsesmedlemmer har én stemme, men ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen forvalter klubbens midler. Dog handler den under ansvar over for generalforsamlingen, såvel i økonomiske som i andre anliggender.

§12 Regnskab
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

§13 Revision
Regnskabet skal afleveres til revisorerne senest 14 dage før generalforsamlingen.
Revisionsformen er ”regnskabsmæssig revision”, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§14 Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Såfremt kassereren er valgt uden for bestyrelsen tegnes klubben af formanden og næstformanden.
Foreningen hæfter alene for sine forpligtigelser med den til enhver tid værende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§15 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§16 Opløsning
Klubbens opløsning kan besluttes på en generalforsamling der alene er indkaldt til dette formål. For at beslutning kan træffes, skal 4/5 af de stemmeberettigede medlemmer være mødt op, og 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indvarsles der til en ny generalforsamling, der afholdes efter mindst 8 dages forløb. Denne generalforsamling er da beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødte medlemmers. Der kræves dog også i dette tilfælde at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. I tilfælde af klubbens ophør, skal klubejet materiel fordeles blandt kredsens øvrige klubber i samarbejde med kredsbestyrelsen. Eventuel formue fordeles ligeledes blandt kredsens klubber i samarbejde med kredsbestyrelsen. Klubhusfaciliteter overdrages til Lolland Kommune.