Møde: Bestyrelsesmøde
Tid: Mandag d. 5/10 2009 kl. 17:30 – 22:30
Sted: Maribo Roklub
Deltagere: Niels Otto, Martin, og Jan (referent)
Fraværende: Jesper, Flemming og Bodil

1. Dagsorden og referat godkendt.

2. Formanden orienterer:

 • DIF er endnu ikke kontaktet med henblik på at få juridisk afklaring af at ”plukke” i ventelisten.

3. Aktuelle emner:

 • Møde med morgenroerne den 9. november 2009:

Punkter til dagsordenen:

  1. Hvordan får vi en fælles hjemmeside?
  2. Hvordan fremavles en kultur i klubben, hvor den enkelte først og fremmest fokuserer på fællesskabet frem for egne interesser.
  3. Hvordan får vi fordelt de arbejdsopgaver, der løbende opstår i klubben, så det ikke er de samme skuldre, der løfter det meste. Og hvordan gøres det attraktivt for medlemmer at yde en indsats (varetage tillidsposter) for klubben.
  4. Årligt materiale- og huseftersyn, hvor opgaverne identificeres og planlægges.
  5. Hvordan undgås fremtidige konflikter.

Forslag til flere punkter afklares pr. mail mellem bestyrelsesmedlemmerne senest d. 26/10 2009.

 • Regler for redigering af hjemmeside skal udarbejdes. Punktet behandles også på næste bestyrelsesmøde. Action: Martin og Flemming
 • Det blev besluttet at udarbejde en forretningsorden for bestyrelsens arbejde, herunder væsentlige beslutninger. Action: Martin

4. Økonomi:

 • Er OK.

5. Arrangementer:

 • Standerstrygning d. 24/10 2009 kl. 14:00: Repræsentant fra Nordea eller den der har roet flest km i den, findes til at døbe den nye to årers inrigger. Action Martin
 • Oprydningsdag d. 17/10 2009 kl. 9:00: Opslag med arbejdsopgaver udarbejdes. Action: Niels Otto

6. Tur og motion:

 • Vi ror 8GP.

7. Ro- og instruktion:

 • Instruktørkursus: Formanden for uddannelsesudvalget i DFfR er kontaktet med henblik på at arrangere kurset inden standerhejsning 2010. Kan evt. afholdes i NS-roklub, da der forefindes robassiner.

8. Kaproning og ungdom:

9. Materiel:

 • Lokaler til istandsættelse: Egnede lokaler forefindes både i Rødby og Holeby, men den mest optimale placering er i Maribo. Action: Martin
 • Skruen på bådmotoren er ødelagt: Der skal i fremtiden udfyldes bådkort (der udfyldes præcis som med de andre både) i forbindelse med hver tur. Action: Niels Otto

10. Hus og omgivelser:

 • Status på energiprojekt: Afventer stadig tilbud. Tilbud på GenVex indhentes. Action: Jan

11. Motionsrum:

 • Istandsættelse: Opslag om lukning af motionsrum d. 6-9/11 2009 og til fremskaffelse af min. 10 frivillige blandt motionsrummets brugere udarbejdes. Plan for rokade i motionsrum udarbejdes. Farvekode for Technogym-maskiner fremskaffes. Action: Jan Materialer indkøbes. Action: Niels Otto. Aluplader til vægge indkøbes. Action: Flemming

12. Klubblad og hjemmeside:

13. Næste møde:

 • 4/11 2009 kl. 17:30 (Martin sørger for mad, som indtages som første punkt på dagsordenen)

14. Evt.: