Maribo Roklub d. 24/8 2009 kl. 17:30 – 20:30


Deltagere: Flemming, Niels Otto, Martin, Bodil og Jan (referent)

Fraværende: Jesper

1. Dagsorden og referat godkendt.

2. Formanden orienterer:

3. Aktuelle emner:

 • Status venteliste: Pt. 7-8 personer på venteliste. 
 • Medlemsovertrædelse af korttursreglement: Korttursreglementet er flere gange blevet overtrådt. Navngivne medlemmer vil blive irettesat. Action Martin 
 • Tøj: Punktet kun delvist behandlet, da Jesper ikke var tilstede. Der var enighed om at vi generelt skal gøre mere for at gøre opmærksom på MR og sponsorer med beklædning.  
 • Redningsveste: Der har været taget tilløb et stykke tid, men NU bliver de mærket: Maribo Roklub, placeret i bådhallen og ibrugtaget. Action Bodil 
 • www.morgenroerne.dk: Der arrangeres møde med Bjarne d. 3/9 2009 kl. 20:00 (alternativt d. 31/8 kl. 17:00), hvor forbedring af samarbejdet i klubben diskuteres. DFfR kontaktes for evt. upartisk deltagelse i mødet.  

4. Økonomi:

 • 75.000 flyttes fra driftkonto til bådfond (hensættelse til renovering af tag)
 • Regler for køb på regning for klubben: 2000,- kr. er fremover maksimum for medlemmers køb for klubben.  

5. Arrangementer:

 • Standerstrygning afholdes d. 24/10 2009.

6. Tur og motion:

7. Ro- og instruktion:

 • Instruktørkursus: Martin opfordrer endnu engang DFfR til at holde disse arrangementer i vores klub. 

8. Kaproning og ungdom:

 • Status på børneattester: Alle trænere og medlemmer af bestyrelsen skal rekvirere børneattester fra Det Centrale Kriminalregister. 

9. Materiel:

 • Båddåb, overrækkelse af bevilling fra Nordeafonden: Navnet på den nye båd bliver ”Havørnen”. Der tages kontakt til Nordea for at få en repræsentant til at forestå selve dåben.
 • Flere inriggere er i dårlig stand: Der arbejdes på at finde egnede lokaler til at istandsætte både om vinteren. Action Niels Otto, Jan og Matin. 
 • Nedsættelse af materieludvalg: Tages op på næste generalforsamling.

10. Hus og omgivelser:

 • Status på energiprojekt: Vi har ikke fået nogen priser endnu.

11. Motionsrum:

12. Klubblad og hjemmeside:

 • Hjemmeside er lukket ned: Vi havde ikke betalt, men det er ordnet nu, og hjemmesiden kører igen.

13. Næste møde:

 • Mandag d. 5/10 2009 kl. 17:30. (Martin sørger for mad, som vi indtager som første punkt på dagsordenen.

14. Evt.:

Bodil foreslog, at vi betaler os fra livreddertjansen i svømmehallen hele vinteren. Forslaget blev vedtaget.