Møde: Bestyrelsesmøde
Tid: Mandag d. 18/1 2010 kl. 17:00 – 20:30
Sted: Maribo Roklub
Deltagere: Jesper, Flemming, Bodil, Niels Otto, Martin, Dorte og Jan (referent)
Fraværende:

1. Dagsorden og referat godkendt.

2. Formanden orienterer:

 • Liste over de medlemmer, der har aflagt svømmeprøver, bliver lagt ud på hjemmesiden.
 • Kredsen laver med Lolland Kommune et initiativ på borgerskolen, hvor 6 ergometre opstilles og omkring 70 elever i en måned får mulighed for at dyrke motion og blive introduceret til roning. Det er planen at ergometrene efter 1 måned bliver flyttet rundt på alle de skoler i Lolland Kommune, der viser interesse. 

3. Aktuelle emner:

 • Status på spørgsmål om trailerkørekort: Pris indhentet hos Egholm i Nykøbing F. 4750,- alt inkl. Beslutning: Begge ungdomstrænere bevilges trailerkørekort med det krav at det skal bruges i minimum 3 år til klubmæssige aktiviteter. Forlades klubben før 3 års brug af kørekortet betales omkostninger til kørekortet forholdsmæssigt tilbage.
 • Endelig vedtagelse af forretningsorden og strategi for implementering: Forretningsordenen blev vedtaget med de ændringer, der blev foreslået. Udvalgene besættes på generalforsamlingen, og man er medlem 1 år af gangen. Der tilføjes endnu et udvalg: Udvalget for Hjemmesiden, og det undersøges på et møde i indeværende uge hvilke ansvarsforhold, der er på dette område. Action: Martin
 • Venteliste: Personer på venteliste, der ikke er i restance, kontaktes og tilbydes mulighed for medlemskab. Der indføres et halvt års kontingent, som minimum ved indmeldelse.
 • Problemer med aktiviteter i klubben sent om aftenen: Der udarbejdes et forslag til generalforsamlingen om kameraovervågning i et eller flere af klubbens lokaler som tryghedsskabende og forebyggende foranstaltning.
 • Mistanke om medlemmer, der bruger doping: Antidoping Danmark og DFfR kontaktes for procedure og tidshorisont for dopingtest af navngivne medlemmer. Mistænkte medlemmer indkaldes derefter til samtale med bestyrelsen, hvor det derefter besluttes, om der skal afleveres en urinprøve til analyse.
 • Nye tilskudsmuligheder: Lolland Kommune har nogle udviklingspuljer, som støtter rekvisitter og udstyr, som også kan være til rådighed for andre klubber og foreninger.
 • Kandidat til bestyrelse i LF kredsen: Trods DFfR’s forslag om omstrukturering af kredsene, har LF-kredsen besluttet at beholde den nuværende struktur. Flemming og Lilli trækker sig fra bestyrelsen, og det vil derfor være fordelagtigt at mindst et medlem fra Maribo Roklub opstiller til bestyrelsen i kredsen. Dorthe orienterer morgenroerne om forholdet og spørger om der er nogen, der kunne være interesseret.

4. Økonomi:

 • Årsregnskab: Opstillingen i regnskabet, hvor et underskud på 56.202,88 efter overførsel af 216.000,00 til bådefonden, blev diskuteret. Det blev besluttet ikke at ændre på opstillingsformen.

5. Arrangementer:

 • Generalforsamling: D. 27/2 2010. På valg er: Flemming og Jan, som begge genopstiller. Dorte opstiller til bestyrelsen. Bestyrelsen har et forslag om kameraovervågning, som omtalt tidligere i dette referat. Der arrangeres som vanligt spisning efter generalforsamlingen. Action: Niels Otto laver opslaget.

6. Tur og motion:

7. Ro- og instruktion:

 • Instruktionskursus den 17. og 18. april i MR: Kurset, som afholdes af DFfR, udbydes til klubbens medlemmer og derefter til resten af kredsen, og kommer til at finde sted i Maribo Roklub.

8. Kaproning og ungdom:

 • Procedure for leje af bus: Jesper lejer efter behov.

9. Materiel:

 • Istandsættelse af inriggere, indkøb af materialer mv: Et opvarmet lokale til istandsættelse af både er stillet gratis til rådighed på Maribo Bryghus. Der er stillet spørgsmål om hvordan de forsikringsmæssige forhold er i sådan en situation. DFfR har en transportforsikring, som tegnes fra gang til gang. Action: Martin. Der er ligeledes stillet spørgsmål om reglerne for indkøb af værktøj og materialer. Det blev besluttet at budgettet er 5000,- kr. Ved udgifter derover, og indkøb af el-værktøj, skal indgås dialog med kassereren.

 

10. Hus og omgivelser:

 • Tilbud på tag: Indhentede tilbud har været svære at gennemskue. LF-consult er kontaktet for rådgivning.

11. Motionsrum:

 • Indkøb af benmaskine: Brugt kombinationsmaskine (for og bagside af ben) indkøbes (11.200,- inkl. moms)

12. Nyhedsblad og hjemmeside:

13. Næste møde:

 • Torsdag d. 25/2 2010 kl. 17:30.

14. Evt.: