Møde:

Bestyrelsesmøde
Tid: Onsdag d 17/3 2010 kl. 17:30 – 20.30
Sted: Maribo Roklub
Deltagere: Flemming, Bodil, Martin, Dorte, Annie (suppleant) og Jan (referent)
Fraværende: Jesper og Niels Otto

1. Dagsorden og referat godkendt.

 

2. Formanden orienterer:

 • Brugerrådsmøde Maribo Sø: Bestyrelsesmøde afholdt. En masse forslag og idéer kommer frem hver gang, men der bliver aldrig fulgt op på det til næste møde. Nye vand- og miljøplaner bliver drøftet på næste møde. Det har på møderne været påpeget at stigende trafik på søen går ud over dyrelivet.

 

 • Kredsgeneralforsamling: Generalforsamling har været afholdt, men det var ikke muligt at vælge en fuldtallig bestyrelse. Action: Flemming retter henvendelse til navngivne medlemmer af Maribo Roklub ang. muligt valg til kredsbestyrelsen.

 

3. Aktuelle emner:

 • Konstituering, valg af næstformand og sekretær: Flemming forbliver næstformand og Jan forbliver sekretær.

 

 • Kandidat til kredsbestyrelse: Behandlet i pkt. 2.

 

 • Aktivitetspokal og kammeratskabspokal: Aktivitetspokal uddeles til: Jørgen Krüger og Kammeratskabspokal uddeles til: Sara Nielsen. Overrækkes ved standerhejsning.

 

 • Organisering af arbejde med udvalgsformænd: Formændene for hvert udvalg indkaldes til et kick-off møde med bestyrelsen, hvor strukturen i udvalgsarbejdet diskuteres og fastlægges. På mødet uddelegeres opgaverne. Mødet afholdes d. 12/4 kl. 19:00

 

4. Økonomi:

 • Martin har fået adgang til vores konto.

 

5. Arrangementer:

 • Standerhejsning: Udsættes fra d. 27/3 til søndag d. 11/4 kl. 14:00. Action: Bodil laver opslag om at lave kage.

 

 • Oprydningsdag: 27/3 kl. 10:00. Action: Martin laver opslag. Liste over hvad der skal laves: Pudse vinduer, hylder støves af, pudse pokaler, køres affald væk fra bådehal, oprydning i bådehal, fejning af bådehal, baderumsgulv rengøres med grundrens. 

 

6. Tur og motion:

 • Ture til Sakskøbing, København og Stubbekøbing er planlagt.

 

 

7. Ro- og instruktion:

 • Status på instruktionskursus: Dorte gennemgik det foreløbige program for kommentering. Afholdes d. 17. og 18. april.

 

8. Kaproning og ungdom:

 • Flemming afleverede en kalender over regattaer ungdomsroerne deltager i.

 

9. Materiel:

 • Status på istandsættelse af inriggere og outriggere: GO ON er sat fuldstændig i stand. Morten og Jesper har købt materialer for 9000,- kr. til outrigger-materiel. Det blev godkendt af bestyrelsen.

 

10. Hus og omgivelser:

 • Videoovervågning: Der indhentes tilbud fra Nordisk Security i Holeby. Action: Jan.

 

 • Tilbygning: Action: Martin tager kontakt til Frits Ernst ang. initiering af projektet, herunder tegninger og byggetilladelse.

 

11. Motionsrum:

 • Dopingkontrol: Kristine fra DfFR er kontaktet og har givet tilladelse til at vi tager kontakt til Anti Doping Danmark. Action: Martin tager kontakt til ADD for besøg.

 

12. Klubblad og hjemmeside:

 • Udbredelse af kendskabet til vores hjemmeside: Der bliver stadig opdateret på morgenroernes gamle hjemmeside. Action: Dorte sørger for, at det kun er www.mariboroklub.dk der bruges.

 

13. Næste møde:

 • D. 12/4 2010 kl. 17:00.

 

14. Evt.:

.