Roreglement

 

ROREGLEMENT for Maribo Roklub
(Vedtaget på bestyrelsesmødet 14. april 2020)

§ 1. Bestyrelsen er øverste myndighed ved fortolkningen af dette roreglement.
§ 2. Enhver, der benytter klubbens materiel, skal kende dette roreglement.
§ 3. Roning
1. Det daglige rofarvand er Maribo Søndersø.
2. Roning skal ske i overensstemmelse med gældende fredningsbestemmelser og regler for vildtreservatet.
3. Der må roes fra tanderhejsning til standerstrygning. Mellem standerstrygning og standerhejsning og ved vandtemperaturer under 10 grader celcius gælder regler for vinterroning (se under §8 ).
4. Roning må kun udføres under forsvarlige vejr- og søforhold. Ved pludselig uvejr (blæst, tåge eller (torden) skal båden straks søge land.
5. Alle medlemmer, der har gennemført klubbens roinstruktion (er frigivet), har ret til at benytte klubbens både.
6. Aktive roende klubmedlemmer skal kunne svømme 300 meter.
7. Et bådhold skal omfatte mindst en godkendt korttursstyrmand.
8. Scullerroere skal have gennemført klubbens scullerprøve.
9. Vilkår for roning i kaproningsmateriel (outriggere) aftales med kaproningschefen.

§ 4. Styrmanden
1. Styrmanden skal som minimum have gennemført kursus som ”Korttursstyrmand”.
2. Styrmanden skal føre båd- og personkort med afgangstid og skønnet hjemkomsttid samt telefonnummer på evt. medbragt mobiltelefon.
3. Ved hjemkomst skal styrmanden føre båd- og personkort med rute og roet distance.
4. Styrmanden skal sikre, at båden og sikkerhedsudstyr er i forsvarlig stand, og kun ro, hvis vejrforholdene er forsvarlige.
5. Styrmanden skal sikre, at roning er afsluttet senest en halv time før solnedgang.
6. Styrmanden skal indberette (notere på bådkort), hvis der er skade på-, eller mangler ved båden og dens udstyr.
§ 5. Langtur
1. Langtur er roning udenfor dagligt rofarvand.
2. Ved langtur gælder langtursreglementet fra DFfR samt de gældende søvejsregler.
3. Enhver roer skal kunne dokumentere overfor klubbens bestyrelse, at han/hun til enhver tid kan svømme mindst 300 meter uden hvil og kan træde vande.
4. Mandskabet skal anvende redningsvest. Hvis redningsvest ikke anvendes under roningen, skal roeren overfor klubbens bestyrelse vise, at være bekendt med indretningen og funktionen af den godkendte redningsvest, herunder at kunne iføre sig redningsvesten i vandet.
5. Der skal være en uddannet langtursstyrmand på båden.
§ 6. Materiel
1. Ved anvendelse af klubbens materiel skal der udvises fornøden forsigtighed.
2. Efter endt tur klargøres båden.
3. Inriggere og gigbåde skal medbringe redningsveste til hele besætningen, øse/pumpe, bådshage og redningsline.
4. Ethvert bådhold bør medbringe en funktionsdygtig mobiltelefon.
5. Klubbens outriggere (ikke gigbåde) må kun benyttes efter aftale med kaproningschefen.
§ 7. Motorbåde
1.Klubbens motorbåde må benyttes til træningsformål og opgaver besluttet af bestyrelsen og føres af personer, der er godkendt hertil af bestyrelsen.
2. Sejlads skal følge gældende fredningsbestemmelser og regler for Vildtreservatet.
3. Motorbåde skal medføre øse/pumpe, brugbar mobiltelefon og redningsveste til de personer der er ombord i båden.
§ 8. Vinterroning
1. Vinterroning må kun foretages af roere der er frigivet og registreret til vinterroning.
2. Ved vinterroning skal ALLE anvende redningsvest.
3. Roning i kaproningsbåde må kun ske under ledsagelse af motorbåd.
4. Ved roning, skal der på land være en kontaktperson der kender afgangstidspunkt, forventet hjemkomsttidspunkt og turens mål.
5. Hjemkomst skal meldes til kontaktpersonen.